LOGO_vox_musicorum_06_black-01

Statut

Stowarzyszenia Vox Musicorum

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Vox Musicorum, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania działań kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki.

3. Siedzibą stowarzyszenia jest 05 – 190 Nasielsk Mazewo Włościańskie 98A, terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

4. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.

5. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 2.

CELE I DZIAŁANIA

1. Celem Stowarzyszenia jest promocja, rozpowszechnianie i edukacja w zakresie szeroko rozumianej kultury, zwłaszcza muzycznej.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a. Integrację lokalnego środowiska muzycznego – muzyków, melomanów przez tworzenie wspólnych projektów.

b. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań muzycznych wśród w wśród dzieci i młodzieży organizując występy, pokazy muzykowania i śpiewu na terenie szkół.

c. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych muzyków, nauczycieli muzyki, osób zainteresowanych szeroko pojętą kulturą, przez wspieranie inicjatyw edukacyjnych, organizację szkoleń, konferencji i warsztatów.

d. Rozwijanie umiejętności muzycznych wspieranie dzieci i młodzieży zdolnych muzycznie, oraz dzieci i młodzieży z rodzin trudnych, z problemami uzależnień.

e. Organizowanie, wykonywanie i promowanie koncertów w celu popularyzacji muzyki klasycznej i innej oraz popularyzację polskiej twórczości muzycznej za granicą.

f. Organizowanie konkursów, festiwali, przeglądów, audycji oraz innych wydarzeń promujących kulturę muzyczną wśród społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Współpracę z innymi instytucjami kultury, oświaty, stowarzyszeniami, organizacjami społeczno – kulturalnymi i fundacjami.

g. Udział w festiwalach, konkursach, przeglądach krajowych i zagranicznych.

§ 3.

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską.

4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

9. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. regularnego opłacania składek.

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

14. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b. Utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

c. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

d. Wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

16. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 4.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz.

a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

b. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić wielokrotnie.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

6. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

7. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach dotyczących poszczególnych członków, wyboru Władz Stowarzyszenia oraz na wniosek przynajmniej 1/5 obecnych, uprawnionych do głosowania.

9. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalania zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich Władz Stowarzyszenia,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f. uchwalanie budżetu,

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,

l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

11. Zarząd składa się z 4 osób: Prezesa Zarządu i 3 Członków Zarządu, których Zarząd wybiera spośród swoich członków.

12. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu.

13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

14. Do kompetencji Zarządu należą:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h. przyjmowanie i wykluczanie członków.

15. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

16. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

17. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie działalności Zarządu,

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

18. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 5.

MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich.

b. darowizn, spadków, zapisów.

c. dotacji i ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.